richtlijnen ceremonie/guidlines ceremony

– english below-
Richtlijnen ceremonie:

– Tijdens de gehele ceremonie zijn het vuur maar ook de ruimte rond het vuur èn de ruimte waar deelnemers zich bevinden heilige grond. We vragen je dan ook het  hierbij behorende respect in acht te nemen door: 
– als je keuze hebt, witte, traditionele of gepaste kleding te dragen.
– afstand t.o.v. elkaar te houden, er zullen duidelijk herkenbare plekken aangegeven zijn in de Flower of Life cirkel rond het vuur, 
– een ‘noble silence’ te hanteren gedurende de gehele ceremonie (wanneer je een gesprek met je buurvrouw of buurman aangaat, zal je vriendelijk verzocht worden om je een beetje af te zonderen of een blokje om te gaan. Waarom? We willen dat de aandacht rond het vuur geconcentreerd blijft).

– Je kunt een lied of tekst inbrengen in de ceremonie. Stuur daarvoor z.s.m. een email naar silenceforpeace@de-grenswaker.nl We kijken dan hoe het mooi in het programma gepast kan worden. Ter plekke iets inbrenger kan echter ook, je tekst of lied kunnen dan niet meer opgenomen worden in het programmaboekje.

– Drums of andere instrumenten zijn welkom (mits niet versterkt).

– De vuurman is verantwoordelijk voor het vuur. Het is niet toegestaan zelf hout op het vuur te gooien. Wanneer je hout voor het vuur meeneemt, draag dit dan over aan de vuurman. De vuurschaal is niet groot, dus alleen stukjes goed droog, niet geverfd hout, niet langer dan 30 cm zijn welkom.  – Er zal tabak zijn voor het vuur om je gebeden te offeren. Je mag ook je eigen tabak meenemen en offeren. 

– Tijdens de ceremonie vragen we een ieder om op de aangewezen plek te blijven, behalve bij het verlaten van de cirkel of tijdens het betreden van de heilige ruimte om een offer of gebed naar het vuur te brengen. Als een hoeder van de ceremonieruimte je vraagt om een andere plaats in te nemen, dan kun je er op vertrouwen dat dit gebeurt vanuit zorg voor het geheel en volg je de instructie op.

– Raak je overweldigd door emoties, dan verzoeken we je je eigen proces goed te doorvoelen en te dragen. Je kunt dit in ‘noble silence’ in de heilige cirkel doen of anders een hoeder om hulp vragen, of even de ondersteuning van de bomen op te zoeken.

– Een (camping)toilet voor ‘kleine’ boodschappen is aanwezig. 

– Neem zelf iets te knabbelen en te drinken mee. Als je een klein reis-stoeltje of kussentje hebt om op te zitten, dan kun je dat ook meenemen. Zorg a.j.b. zelf voor warme kleding, eventueel een extra deken en/of bescherming in geval van regen. 

– We vertrouwen erop dat mensen die verkouden of grieperig zijn thuis blijven.

english-

 
   
 
  Guidelines ceremony

– During the whole ceremony the fire and the space around the fire as well as the space where the participants are, are sacred ground. We ask you to respect this by: 
– if you have the choice, wearing white, traditional or appropriate clothing,
– Keeping a distance from each other; there will be clearly marked spots in the Flower of Life circle around the fire, 
– maintain a “noble silence” throughout the ceremony (when you engage in a conversation with your neighbor, you will be kindly asked to seclude yourself a bit or go around the block. Why? We want the attention around the fire to remain focused).

– You can contribute a song or text to the ceremony. Please send an email to silenceforpeace@de-grenswaker.nl  and we will see how we can fit it into the program. You can also contribute on the spot, but then your text or song can no longer be included in the programbooklet.

– Drums or other instruments are welcome (if not amplified).

– The fireman is responsible for the fire. It is not allowed to throw wood on the fire yourself. If you bring wood for the fire, please hand it over to the fireman. The fire bowl is not large, so only pieces of good dry, unpainted wood, no longer than 30 cm are welcome. 

– There will be tobacco for the fire to offer your prayers. You may also bring your own tobacco and offer it. 

– During the ceremony, we ask everyone to stay in their designated spot except when leaving the circle or while entering the sacred space to bring an offering or prayer to the fire. If a keeper of the ceremony space asks you to change your place, you can trust that this is done out of concern for the whole and follow the instruction.

– If you are overwhelmed by emotions, then we ask you to feel your own process and carry it through. You can do this in ‘noble silence’ in the sacred circle or ask a guardian for help, or seek the support of the trees.

– A (camping) toilet for ‘small’ shopping is available. 

– Bring your own nibbles and drinks. If you have a small travel chair or cushion to sit on, you can bring that too. Please provide warm clothing, an extra blanket if necessary and/or protection in case of rain. 

– We trust that people with colds or flu will stay at home.